What Is GOTAXI

ນາຍເສີບຟລັດແມ່ນຫຍັງ ?

ພວກເຮົາ ບໍລິການແອບ ໃຫ້ຜູ້ເຮັດທຸກິດຂະນາດນ້ອຍ ເພຶ່ອບໍລິການລູກຄ້າ ໃຫ້ສະດວກສະບາຍຂື້ນ

ລູກຄ້າສາມາດ ໃຊ້ບໍລິການ ຫຼາຍຢ່າງ ໃນແອບດຽວ ແບບສະບາຍ ແລະ ຊອກຫາສີນຄ້າ ທີ່ຖືກກ່່່ວາ ແລະ ສີນຄ້າລາຄາໂປໂມດ

ຕ້ອງການເຂົ້າຮ່ວມໃຫ້ການບໍລິການບໍ?

ລົງທະບຽທີ່ນີ້ສຳລັບຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ

ພວກເຮົາບໍລິການດັ່ງລູ່ມນີ້.

ລົດແທກຊີ & ລົດແຊຣ

.....

ລົດຈັກ ແລະ ລົດຕຸກໆ

.......

ບໍລິການນວດ

........

ບໍລິການສົ່ງອາຫານ

......

ບໍລິການສ້ອມແປງເຄື່ອງໄຟຟ້າ

......

ຂາຍເຄື່ອງ ແລະສົ່ງເຄື່ອງ

......

ບໍລິການລົດຂົນສົ່ງ

........

ສົ່ງເຄື່ອງ ແລະ ເອກກະສານ

.......

EASY OF USE OF 9SERVEPLUS

  • Specify pick-up and delivery

    Specify pick-up and delivery points. 9SERVEPLUS will estimate the service Cost for you.

  • Driver Search

    9SERVEPLUS will find drivers around you. You Just wait for confirmation from Driver.

  • Chat Feature

    Once Driver finds you, easily contact them by phone or free chat. Rates will be adjusted according to the distance pick up and delivery