ແບບຟອມລົງທະບຽນລົດແທກຊີ ແລະ ລົດແຊຣ

ຂໍ້ແມ້

1.ຕ້ອງແມ່ນລົດຂອງໂຕເອງ

2.ຕ້ອງມີໂທລະສັບມືຖື ທີ່ໃຊ້ແອນດອຍ (ບໍ່ແມ່ນໄອໂພນ)

3.ຕ້ອງມີໃບຂັບຂີ່ ຢ່າງໜ໋ອຍ6ເດືອນ

ກຽ່ວກັບຜູ້ຂັບ


ກຽວກັບລົດ